NIEUWE WEBINARS 


Carend, ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!

Op veler verzoek zijn de webinars nu voor iedereen toegankelijk. Dus ook als je niet in de zorg werkt of nog studeert, maar wel geïnteresseerd bent in de onderwerpen. Bijvoorbeeld omdat je als naaste, mantelzorger, werkgever, vriend, buren of zelf als patiënt er mee te maken hebt. Dit past bij onze visie om de bekendheid van palliatieve zorg en sterven te vergroten in Nederland. Wij vinden dat belangrijk, omdat er als gevolg van deze onbekendheid veel verkeerde ideeën zijn over palliatieve zorg en sterven. Dat moet en kan echt anders vinden wij. Dus ben je iemand die wel geïnteresseerd is, maar geen betaalde baan in de zorg heeft dan kun je voor een flink gereduceerd bedrag meedoen.

               

Webinar reeks: Palliatieve Zorg & de Ander


De webinarreeks “Palliatieve Zorg & de Ander” bestaat uit 4 onderdelen en is bedoeld voor artsen, geestelijk verzorgers, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden en andere geïnteresseerden, die zowel binnen als buiten het ziekenhuis in aanraking komen met patiënten in een palliatieve setting.  Dit vierluik heeft als onderwerp "De Ander" en gaat over mensen die anders zijn en anders leven, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want ook zij hebben palliatieve zorg en goede stervensbegeleiding nodig.

Het vierluik bestaat uit 4 webinars die als geheel, maar ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Accreditatie met 2 punten per webinar is toegekend voor artsen (ABAN), verpleegkundig specialisten (VSR), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) en geestelijk verzorgers (0,5 punt per webinar). 


Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Karin Seijdell Rosa Sleddering Sabine Netters
Sprekers: Karin Seijdell, geestelijk verzorger. Annemieke Wagemans, AVG (arts voor mensen met een verstandelijke beperking) Moderators: Rosa Sleddering & Sabine Netters
Dinsdag 25 januari 2022 van 20h -22h online

In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van de specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat is de invloed van die beperking op de keuzes van behandeling? Welke specifieke dilemma’s kunnen er spelen in de palliatieve zorg? Hoe kun je aandacht hebben voor alle dimensies van goede palliatieve zorgverlening?


Karin Seijdell is geestelijk verzorger en zal met name ingaan op de morele dilemma’s, de aandacht voor zingeving en het belang van multidisciplinair samenwerken.

Annemieke Wagemans is AVG (arts voor mensen met een verstandelijke beperking) en zal de nadruk leggen op het belang van tijdig nadenken over toekomstige zorg, goede communicatie en samen beslissen.

Leerdoelen:

- kennis van de invloed van de verstandelijke beperking op de verschillende aspecten van palliatieve zorg.
- dilemma’s in de palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
- begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase.
- onderlinge en interdisciplinaire communicatie

Palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek

Saskia Buijs Rosa Sleddering Sabine Netters
Spreker: Saskia Buijs, verslavingsarts KNMG en kaderarts palliatieve zorg Moderators: Rosa Sleddering & Sabine Netters
Dinsdag 8 februari 2022 van 20h -22h online

In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. We staan stil bij verschillende factoren die deze zorg anders maken, zoals eenzaamheid, schuldgevoelens, schaamte (ook bij de zorgprofessional). Ook zal er aandacht besteed worden aan de interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en de middelen die al gebruikt werden door de patiënt zoals bijvoorbeeld methadon.

Leerdoelen:
- verslavingszorg is echt een apart specialisme en niet iets wat je er even bijdoet
- de behoefte aan autonomie is veel groter
- wantrouwen naar zorgverleners is veel groter
- standaard medicamenteuze middelen in de palliatieve zorg worden vaak al gebruikt of misbruikt en dat geeft bijzondere farmacologische interacties

Palliatieve zorg voor daklozen

Margriet Wieles Hanna Klop Rosa Sleddering Sabine Netters
Sprekers: Margriet Wieles, verpleegkundig specialist Hospice Kuria en Hanna Klop, onderzoeker palliatieve zorg bij AmsterdamUMC moderators: Rosa Sleddering & Sabine Netters
Dinsdag 1 maart 2022 van 20h -22h online

In dit webinar nemen Margriet Wieles en Hanna Klop je mee in de palliatieve zorg voor dakloze mensen. Een dakloze leeft compleet anders dan wij, palliatieve zorg voor deze groep mensen is erg ingewikkeld: waar geef je het, wie geeft het, wat als iemand dat helemaal niet wil? Ga je wel of niet contact proberen te leggen met verstoorde relaties?
Dakloze mensen hebben vaker zorgen over praktische dingen zoals waar word ik begraven en vragen zich vaak af of ze wel begrepen worden door zorgverleners. Margriet heeft als verpleegkundig specialist van hospice Kuria veel praktijkervaring met deze groep mensen en Hanna doet onderzoek naar verbetering van palliatieve zorg voor deze specifieke groep mensen aan AmsterdamUMC.Leerdoelen 

- De deelnemer krijgt inzicht in de complexiteit van palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn, en in de bijzonderheden bij het bieden van palliatieve zorg aan deze doelgroep
- De deelnemer krijgt inzicht in wat belangrijk is voor de doelgroep zelf wanneer het gaat om zorg rond het levenseinde en leert aandacht te hebben voor waarden, wensen en behoeften van de patiënt
- De deelnemer krijgt d.m.v. casuïstiek inzicht in beloop en beslissingen die genomen (kunnen) worden bij patiënten uit deze doelgroep
- De deelnemer krijgt handvatten voor praktische inzichten en mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners in palliatieve zorg en hulpverleners in maatschappelijke opvang en beschermd wonen    

Palliatieve zorg in alle kleuren van de regenboog

Karin Pool Rosa Sleddering Sander de Hosson
Spreker: Karin Pool, longarts en kaderarts palliatieve zorg Moderators: Rosa Sleddering & Sander de Hosson
Dinsdag 15 maart 2021 van 20h -22h online

In dit webinar vertelt Karin Pool, longarts en kaderarts palliatieve zorg over palliatieve zorg voor mensen met een andere seksuele oriëntatie dan de heteroseksuele. De dichotome (man-vrouw) hetero normatieve maatschappij sluit veel mensen uit. Dit kan leiden tot verstoting, niet jezelf durven tonen, laat staan de liefde voor een ander… zodra het verlies van het eigen leven of dat van de partner dreigt, kan dat leiden tot andere psychosociale en existentiële problemen die niet zelden onbesproken blijven.
Hoe ga je daar als zorgprofessional mee om, als je dit niet goed herkent (of erkent)? Heb jij zelf vooroordelen die jouw attitude zouden kunnen beïnvloeden en hoe pas je die dan aan?

Leerdoelen:

- Inzicht in verschillende diversiteiten. Seksuele oriëntatie, sekse- en genderdiversiteit
- Inzicht over gevoel van (on)veiligheid in de LHBTIQ+ groep en de antennes
- LHBTIQ+ specifieke problemen in de palliatieve fase
- Wat kunt u als hulpverlener zelf doen

Webinarreeks Palliatieve zorg bij orgaanfalen.

Palliatieve zorg binnen de oncologie is al goed ontwikkeld, maar gelukkig komt er ook steeds meer aandacht voor palliatieve zorg bij orgaanfalen zoals COPD, het dementieel syndroom en hartfalen.

In de maand april gaan we in vier webinars uitgebreid aandacht geven aan het belang van goede ACP (advance care planning), palliatieve en termoinale zorg bij deze veelvoorkomende ziekten, samen met gerenommeerde sprekers uit het veld.

De webinars zijn afzonderlijk, maar ook in zijn geheel te volgen en allemaal geaccrediteerd voor zorgverleners.

Palliatieve zorg bij dementieel syndroom

Sprekers: Maartje Klapwijk ( specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker LUMC )
Datum: 5 April 2022 Tijd: 20:00 uur - 22:00 uur

Dementie is een progressief ziektebeeld, dat wil zeggen dat iemand steeds verder achteruit gaat en steeds meer functies verliest. Het is daardoor onvermijdelijk dat mensen met dementie door - of in ieder geval mét - de dementie, sterven. Het is daarom belangrijk om tijdig met een patiënt of client en zijn familie in gesprek te gaan over het levenseinde en de periode die daar aan vooraf gaat (advance care planning), zeker ook bij mensen met dementie. 

Dit webinar zal gaan over de noodzaak van palliatieve zorg voor mensen met dementie. Maartje zal samen met een verzorgende voorbeelden geven uit de praktijk en onderzoek hoe we de kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven voor patiënten met dementie kunnen verbeteren.

Maartje Klapwijk is specialist ouderengeneeskunde en promoveert op het onderzoek Kwaliteit van leven en Kwaliteit van sterven bij mensen met dementie in het verpleeghuis. (promotie 20/1/2022).

Palliatieve zorg bij ALS

Esther Kruitwagen
Spreker: Esther Kruitwagen (revalidatie-arts UMCU)
Datum: 12 april 2022 Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur

ALS (amyotrofe lateraal sclerose) is een dodelijke zenuw/spierziekte, met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar. Belangrijke symptomen zijn zwakker spierkrachtsverlies, coördinatiestoornissen, vermindering van spraak- en slikvermogen en ook benauwdheid. De ziekte heeft groot effect op de kwaliteit van het leven.

Palliatieve zorg heeft als doel om de kwaliteit van leven van mensen met ALS zo goed mogelijk te houden en speelt dus een grote rol in de behandeling. De meeste zorg thuis wordt gegeven door de wijkverpleging/thuiszorg in goede afstemming met de huisarts, revalidatiearts en zo nodig het Centrum voor Thuisbeademig (CTB).


In dit webinar zullen we ingaan op het brede kader van de palliatieve zorg bij patienten met ALS op somatisch, extentieel, sociaal en existentieel terrein, waarbij er ook aandacht zal zijn voor advance care planning.

Dit webinar is bedoeld voor alle zorgverleners die werken met patienten die ALS (of aanverwante ziektes als PSMA of PLS) hebben zoals verzorgenden, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, huisartsen, longartsen, neurologen, revalidatie-artsen en medewerkers van het Centrum voor Thuisbeademing. Zoals altijd is het webinar ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden zoals patiënten of naasten.

Palliatieve zorg bij COPD

Kris Mooren Danielle Wester
Spreker: Kris Mooren (longarts Spaarne Ziekenhuis) en Danielle Wester (verpleegkundig specialist longziekten Spaarne Ziekenhuis)
Datum: 19 april 2022 Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur

COPD is een veelvoorkomende en niet te genezen ziekte welke in de tijd progressief is en gekenmerkt wordt door luchtwegvernauwing waardoor mensen benauwdheid bij inspanning ervaren. Andere veelvoorkomende symptomen zijn hoesten en slijm opgeven.

Patiënten ervaren in hun latere en laatste levensfase veel klachten zoals vermoeidheid, angst, depressieve gevoelens. Daarnaast heeft de ziekte veel impact op het werk, op naasten en op het beoefenen van hobby’s.

In dit webinar gaan we in op het belang van tijdige en goede advance care planning bij deze ziekte: wat is voor de patiënt nu belangrijk en wat is belangrijk als de ziekte vordert? Welke symptomen treden precies en hoe kunnen we die zo goed mogelijk behandelen? Wat is er te doen aan benauwdheid?

Het webinar is bedoeld voor een breed publiek: zorgverleners die werken met COPD-patiënten zoals huisartsen, longartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, maar is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden zoals patiënten en naasten.

Het webinar wordt voor zorgverleners geaccrediteerd.


Palliatieve zorg bij hartfalen

Bas Bekkers Marjan Aertsen
Sprekers: Bas Bekkers (cardioloog MUMC) & Marjan Aertsen (verpleegkundig specialist hartfalen OLVG)
Datum: 26 April 2022 Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur

Hartfalen is een ernstige en meestal progressieve ziekte die gekenmerkt wordt door inspanningsbeperking, vermoeidheid en periodes met verslechtering van benauwdheid door het vasthouden van vocht.

De palliatieve zorg bij hartfalen staat deels nog in de kinderschoenen, maar in de eerstelijn en ook binnen de cardiologie gaat gelukkig steeds meer aandacht uit naar deze belangrijke zorg bij hartfalen.

Omdat hartfalen een forse beperking geeft op de kwaliteit van leven is goede advance care planning (ACP) van groot belang: hoe gaat de ziekte verlopen en wat zijn de wensen en de grenzen van de patiënt ten aanzien van zijn of haar behandeling?

In dit webinar gaan we uitgebreid in op ACP, maar ook op de brede uitdaging die er ligt voor zorgverleners om de kwaliteit van leven tot in de laatste fase van het leven te waarborgen. Hoe lang gaan we door met diuretica en andere medicatie? Wat doen we met de ICD of de pacemaker en wat kan je doen om ook in die allerlaatste fase van het leven goed voor je patient te zorgen?

Het webinar is bedoeld voor zorgverleners die werken met patiënten met hartfalen, zoals artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, praktijkondersteuners, maar is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden zoals patienten en naasten.

Extra Webinars & Medisch-Ethische debatavond


Voltooid Leven

Els van Wijngaarden Gert van Dijk Sander de Hosson Sabine Netters
Sprekers: Els van Wijngaarden & Gert van Dijk Moderatie: Sander de Hosson & Sabine Netters
Datum: 1 februari 2022 20:00 t/m 22:00

Els van Wijngaarden is universitair hoofddocent en onderzoeker en verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Op verzoek van het kabinet deed zij in 2020 onderzoek naar 'Voltooid Leven' in de groep van 55-plussers die het liefst hun leven willen beëindigen.

In de periode van 2012 tot 2016 heeft zij promotieonderzoek verricht naar ouderen die hun leven als voltooid beschouwen. De voortzetting van haar promotieonderzoek richt zich op de thematiek van lijden aan het leven en het (zelfgekozen) levenseinde in de ouderdom, waarbij ze zich met name richt op onderliggende sociaal-culturele en existentiële factoren. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar de dagelijkse leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. De lezing vindt plaats op 1 februari om 20.00 via een webinar. Tijdens de lezing is het mogelijk vragen te stellen.

Gert van Dijk, is ethicus bij KNMG en zal op deze avond de problematiek vanuit een ethisch perspectief beschouwen.

De lezing is toegankelijk voor iedereen, zowel zorgverleners als niet-zorgverleners. Voor zorgverleners is de lezing geaccrediteerd.

Tussenland: over leven met de dood in je schoenen

Jannie Oskam Sander de Hosson Rosa Sleddering
Spreker: Jannie Oskam Moderatie: Sander de Hosson & Rosa Sleddering
Datum: 15 februari 2022 Tijd: 20:00

In dit extra webinar neemt Jannie Oskam ons mee in haar ervaringen over leven in Tussenland: een overgangsgebied tussen leven en dood waarin je de weg niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. Jannie vertelt wat haar overkomt, nadat in 2019 bij haar uitgezaaide borstkanker is gediagnosticeerd, ze is ongeneeslijk ziek.
Jannie heeft sociale wetenschappen gestudeerd en deelt haar ervaringen als patiënt tegen de achtergrond van dertig jaar werken in de zorg.
Andere onderwerpen die aan bod zullen komen zijn samen beslissen: hoe doe je dat als patiënt en als zorgverlener? Ook zal Jannie ingaan op de overgang van ziekenhuis naar thuis: wat kom je tegen, waar moet je aan denken?
Ze heeft twee boeken geschreven: ‘Tussenland – over leven met de dood in je schoenen’ en ‘Zo gaan we het doen! Samen beslissen bij borstkanker’.

Deze lezing is toegankelijk voor iedereen, zowel voor zorgverleners als voor patiënten en naasten en andere geïnteresseerden. Er zal voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen.

Er is voor deze webinar geen accreditatie aangevraagd.

Kosten 7,50 euro voor iedereen

De toekomst van palliatieve zorg: van compassie tot gigabyte

Rob Bruntink Sander de Hosson Mariska Overman Sander van der Meer
Sprekers: Rob Bruntink , Sander de Hosson, Mariska Overman, Sander van der Meer
Datum: 24 februari 2022 Tijd: 20:00 t/m 21:30

Journalist Rob Bruntink schrijft 25 jaar over palliatieve zorg. Ter gelegenheid daarvan organiseert Carend in samenwerking met Bruntink een webinar over de toekomst van palliatieve zorg. 

Bruntink voert gesprekken over die toekomst met drie gasten: 

Sander de Hosson (over het belang van compassie in de zorg), 

Mariska Overman (over de betrokkenheid van de patiënt en 'samen beslissen') 

en Sander van der Meer (over de digitale dimensie van het leven van de patiënt).


De opbrengst van dit webinar komt ten goede aan de activiteiten van de werkgroep KIEZO. Deze werkgroep zet zich in voor Kinderen van Ernstig Zieke Ouders (KIEZO). De zichtbaarheid van deze kinderen, alsook de aandacht voor die kinderen, is nog gering. Door gerichte activiteiten - brochure, symposium, publicaties in vakbladen - wil de werkgroep daar verandering in aanbrengen. Carend draagt dit initiatief een warm hart toe.

Palliatieve zorg in het Verpleeghuis: zie de mens

Teun  Toebes margot verkuylen Sander de Hosson Sabine Netters Rosa Sleddering
Sprekers: Teun Toebes & Margot Verkuylen Presentator: Sander de Hosson Moderatoren: Rosa Sleddering & Sabine Netters
Datum: 8 Maart 2022 20:00 - 22:00 uur

Teun Toebes is op missie om de wereld van mensen met dementie te verbeteren. Op 21-jarige leeftijd maakte hij de gedurfde keuze om in een verpleeghuis te gaan wonen, om zich in te zetten voor de zorg en een samenleving waarin mensen met dementie geprikkeld blijven in hun dagelijks leven. In het recent verschenen boek VerpleegThuis beschrijft hij op ontwapenende wijze het leven op de gesloten afdeling en de ontroerende gesprekken die uitmonden in vriendschappen.


Mensen met dementie onderwerpen we aan uitsluiting, identiteitsverlies en dominantie van bestaande patronen, maar het leven in het verpleeghuis is een volwaardig onderdeel van de samenleving, waar Teun juist de kern van het bestaan ervaart.

 

Op 8 maart gaan we in gesprek met Teun over zijn ervaringen, zijn passie en zijn ideeën over het verbeteren van de palliatieve zorg voor mensen met dementie in het verpleeghuis. Speciale aandacht zal er zijn voor de rol van de mantelzorger en hoe wij als zorgverleners en als maatschappij maximaal kunnen ondersteunen.

Houd mij op de hoogte

nieuws,webinars en meer

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.