NIEUWE WEBINARS 

Webinarreeks Kinderpalliatieve Zorg september/oktober

In september en oktober organiseren wij een bijzondere webinarreeks, in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

In dit vierluik wordt aandacht besteed aan kinderpalliatieve zorg. Deze zorg start vanaf de diagnose van een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening. Kinderpalliatieve zorg draait echter niet alleen om het zieke kind. Het hele gezin kan hulp en ondersteuning krijgen bij de verzorging en begeleiding. Naast medische of verpleegkundige zorg kan het ook gaan om pedagogische of psychosociale hulp of spirituele zorg. Dit valt allemaal onder palliatieve zorg, waarbij de focus op de kwaliteit van leven én sterven ligt.
Door medisch-technische vooruitgang worden steeds meer palliatieve kinderen volwassen. Dit brengt voor de beroepsgroepen in de volwassenenzorg nieuwe uitdagingen met zich mee. Hierdoor is kinderpalliatieve zorg belangrijk in brede context en niet alleen in de (kind)specialismen.
Het gevarieerde programma met zowel ervaringsdeskundigen als zorgverleners, maakt deze reeks ook erg geschikt om te volgen als je in de volwassenzorg werkt.

Alle webinars zijn als geheel, maar ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

Accreditatie voor 2 punten per webinar wordt aangevraagd voor artsen (ABAN), verpleegkundig specialisten (VSR), physician assistants (NAPA), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN). Voor geestelijk verzorgers wordt accreditatie voor 0,5 punt per webinar aangevraagd.

Kennismaking met kinderpalliatieve zorg

Eduard Verhagen Paula van Driesten
Sprekers: Eduard Verhagen en Paula van Driesten
Datum: 13 september 2022 Tijd: 20:00u-22:00u

‘Moeten we dit eigenlijk allemaal wel willen, je keer op keer bij de dood weghalen?’, een van de vele complexe vragen waar Paula van Driesten mee worstelde. Haar zoon Tycho overleed in 2020 op 13-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zeldzame ziekte. Na zijn overlijden in 2020 schreef Paula het boek ‘Dichtbij’. Een boek wat gaat over zingeving, verlies, emoties als angst, twijfels, zorgen en hoop. Tijdens het webinar deelt Paula haar ervaringen met ons. Aan de hand van haar verhaal lopen we samen met Eduard Verhagen, kinderarts en hoogleraar palliatieve zorg voor kinderen, door de geschiedenis van de kinderpalliatieve zorg in Nederland. We nemen je mee door de belangrijkste ontwikkelingen, successen, drempels en belemmeringen. Ook gaan we in op de structuur van de kindzorg en de impact van gezinszorg op kind, ouders en zorgprofessionals.
Door de indrukwekkende verhalen van Paula en Eduard geeft dit webinar je een bijzonder inkijkje in de kinderpalliatieve zorg. En leer je meer over kwaliteit van leven én sterven.


Leerdoelen:

Aan het einde van dit webinar:

 • Heb je inzicht verkregen in de historie en ontwikkeling van kinderpalliatieve zorg in Nederland
 • Ben je op de hoogte van de structuren binnen de kindzorg (o.a. Netwerken Integrale Kindzorg en Kinder Comfort Teams)
 • Weet je waar je informatie kunt vinden wanneer je te maken krijgt met een kinderpalliatieve casus (richtlijnen en protocollen)
 • Heb je kennis van belangrijke hulpmiddelen binnen de kindzorg (Individueel Zorgplan en Advance Care Planning)

Praten over de dood met kinderen

Sprekers: Erna Michiels, Marjolein Broeren en Agmar Butcher
Datum: 20 september 2022 Tijd: 20:00u-22:00u

Moet je een kind vertellen dat het dood gaat? En aan broers en zussen? Dat is een vraag die bij veel ouders en zorgverleners speelt als een kind ongeneeslijk ziek is. Ouders willen hun kind(eren) niet bang maken en hoop ontnemen, maar ook geruststellen. Of ze het vertellen hangt er ook vanaf hoe ze zelf tegen de dood aankijken. Maar hoe vertel je het dan? Tijdens dit webinar delen kinderoncoloog Erna Michiels, rouwtherapeut Agmar Butcher en ervaringsouder Marjolein Broeren hun kennis en ervaringen. Ze geven informatie over wat kinderen van de dood kunnen begrijpen en handvatten hoe je met hen hierover in gesprek kunt gaan. En op welke andere manieren je informatie en gevoelens kun delen. Belangrijk: er is geen goed of fout. Centraal staat dat er verschillende manieren zijn om kinderen gerust te stellen en voor te bereiden op wat komen gaat.


Leerdoelen:

Aan het einde van dit webinar:

 • Weet je welke overwegingen er zijn om wel of niet met kind(eren) over de dood te praten.
 • Weet je wat kinderen van de dood begrijpen en vanaf welke leeftijd je het bespreekbaar kunt maken.
 • Heb je handvatten hoe je met kinderen over de dood kunt praten.
 • Weet je welke vragen kinderen en broers en zussen over de dood kunnen stellen en hoe je deze kunt beantwoorden.
 • Heb je inzicht in andere manieren van het delen van informatie en gevoelens over de dood.

Levend verlies

Spreker: Tanja van Roosmalen
Datum: 27 september 2022 Tijd: 20:00u-22:00u

Kinderpalliatieve zorg is systeemgerichte zorg, het treft immers het hele gezin. Een ernstige aandoening is een ingrijpend verlies dat als het ware meegroeit met een kind. Ouders ervaren niet alleen het moment van diagnose als een verlies, maar ook veel momenten daarna. Dit kan keer op keer rouw triggeren. Dit is ook zo voor kinderen, broers en zussen die desondanks ook druk bezig zijn met het ontwikkelen van hun eigen identiteit.

Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut, orthopedagoog en trainer, zal in dit webinar dieper ingaan op de specifieke aspecten van ‘levend verlies’ en rouw bij ouders, zieke kinderen en bij hun broers en zussen en hoe je dit kunt herkennen. Ook is er aandacht voor de ondersteuning die zorgverleners kunnen bieden in hun dagelijkse praktijk.

Een avond die geen oplossingen kan bieden, maar wel een houvast.


Leerdoelen:

Aan het einde van dit webinar:

 • Ken jij specifieke kenmerken van ‘levend verlies’
 • Heb jij inzicht in de ervaringen die als een verlies worden ervaren en rouw triggeren
 • Kun jij uitingen van (terugkerende) rouw signaleren en duiden
 • Heb je een houvast om vanuit een verliesperspectief te kijken en te luisteren
 • Weet jij hoe je laagdrempelig aandacht kunt geven aan ‘levend verlies’ in je werk

Zingeving bij ongeneeslijk zieke jongeren

Sprekers: Nette Falkenburg en Nienke van Giesen
Datum: 4 oktober 2022 van 20:00u tot 22:00u

‘Alles is bespreekbaar’ luidt de titel van een bijzonder project binnen jongerenhospice Xenia. Het doel van dit project is om jongeren met een levensbedreigende ziekte tot zelfverwerkelijking te laten komen. Hierbij staat ‘contemplatief luisteren’ centraal, een gesprekstechniek die het individu helpt en begeleidt bij het innerlijk overleg. Deze techniek vraagt ons de geleerde protocollen, theorieën, aannames en oordelen eens opzij te zetten en te kijken naar de werkelijke behoefte van de zorgvrager. De focus ligt op het creëren van zingeving, gevoel van eigenwaarde en autonomie.

In de context van een kinderziekenhuis waar de confrontatie met ziekte, behandeling, maar ook levenseinde acuut kan zijn, spelen zingevingsvragen weer op een andere manier. Dan kan het vooral gaan om het ervaren van verbindingen, met naasten, zorgverleners, en wellicht het spirituele. En daarin als persoon gezien worden.


In dit webinar gaan Nette Falkenburg, geestelijk verzorger in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, en Nienke van de Giessen, senior verpleegkundige bij jongerenhospice Xenia, het gesprek met elkaar aan. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden laten zij zien wat je van jongeren met een beperking of ziekte kunt leren op zingevingsgebied, hoe je als zorgverlener kunt reflecteren op je eigen rol in het zorgproces met een ernstig zieke patiënt. Hoe verhoud je je tot je eigen aannames en bijv. levensbeschouwing? Durf je je rationele gedachten los te laten om beter af te kunnen stemmen op de patiënt? Hoe kunnen we samen meer ruimte creëren voor zingeving en spiritualiteit in een wereld die zo gemedicaliseerd en geprotocolleerd is?

Leerdoelen:

Aan het einde van dit webinar:

 • Ben je je bewust van een aantal fundamentele zingevingsaspecten die bij jonge patiënten kunnen spelen
 • Heb je je eigen visie op zingeving uitgedaagd middels nieuwe inzichten
 • Ben je bewust van jouw mogelijkheden en beperkingen in de omgang met patiënten op dit terrein en voel je je hier goed bij.
 • Heb je handvatten om het gesprek met een palliatieve zorgvrager aan te gaan
 • Ben je bewuster van je eigen aannames en oordelen en hoe je daartoe te verhouden
 • Ken jij de belangrijkste basiselementen van contemplatief luisteren
 • Heb je inzicht in andere manieren van de zorgvrager in zijn/haar kracht zetten

Extra Webinars


Interculturele Palliatieve Zorg

Spreker: Mustafa Bulut
Datum: 11 oktober 2022 Tijd: 20:00 t/m 22:00

Mustafa Bulut, geestelijk verzorger en werkzaam in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg vertelt op heel pakkende en informatieve wijze hoe mensen met een islamitische achtergrond omgaan met een niet te genezen ziekte. Mustafa besteedt heel kort aandacht aan theoretische modellen en geeft heel veel praktische voorbeelden: niet vertellen of wel vertellen, wel of niet doorgaan met behandelen? 

Moet je als zorgprofessional iets doen waar je eigenlijk niet achterstaat en omgekeerd: moet de patiënt en zijn familie maar klakkeloos accepteren wat jij als westerse zorgprofessional normaal vindt? Op al deze vragen geeft Mustafa een eerlijk antwoord.

Leerdoelen:

Na dit webinar:

-Heb je handvatten om om te gaan met patiënten en hun familieleden uit een andere cultuur

-Heb je inzicht in cultuursensitieve zaken rondom praten over de dood 

-Heb je inzicht in de culturele aspecten met betrekking tot zorg in de stervensfase bij patiënten uit een andere cultuur. 

CONTACT: Communicatie en empathie rond het sterfbed

Sprekers: Leonie Vogels (psycholoog)
Datum: 6 september 2022 Tijd: 20:00 t/m 22:00

Carend en het Landelijk Expertisecentrum Sterven organiseren samen dit bijzondere webinar, wat het openingswebinar zal zijn van het seizoen 2022/2023. We maken hierbij gebruik van de onderwijs documentaire “CONTACT”. Spreker van de avond is Leonie Vogels (psycholoog).

We volgen een huisarts die met compassie een patiënte in de laatste levensfase begeleidt.

In dit webinar laten we enkele fragmenten uit de film zien en kijken we mee over de schouders van deze huisarts. Het is niet geacteerd. Het is de werkelijkheid in close up. We zien hoe de huisarts contact maakt, hoe hij professionele nabijheid zoekt en zichzelf als mens laat zien.

Na het kijken van elk fragment, krijg je als deelnemer een vraag voorgelegd, om te reflecteren op wat je zelf zou doen als mens en als zorgprofessional in het contact met deze patiënt. Wie wil je zijn aan het bed van iemand die gaat sterven? De deelnemers krijgen handvatten om het gesprek met de patiënt aan te gaan. Het gaat dan om het benutten van stiltes, het komen tot een gedeeld besluit, het bespreken van de wensen rondom het einde van het leven, het herkennen van eigen emoties en die van anderen.

Leonie Vogels (psycholoog) zal het webinar begeleiden en uitgebreid ingaan op aspecten van contact maken in de terminale zorg.

Meer info over de documentaire vindt u hier: https://www.youtube.com/watch?v=gEVxhRlSUjs

Leerdoelen: aan het einde van dit webinar:
-Kun jij uitleggen hoe je contact wil maken met een terminale patiënt.
-Realiseer je je het belang van stiltes
-Ben je je meer bewust van het belang van de lichaamstaal
-Heb je meer inzicht in het proces van besluitvorming rond palliatieve sedatie
-Heb je meer inzicht in emoties rond het sterfbed

Herziene richtlijn Palliatieve Sedatie

Sprekers: Sabine Netters en Sander de Hosson
Datum: 30 augustus 2022 tijd: 20.00 t/m 22.00

Op 30 juni lanceerde de KNMG de herziene richtlijn ‘Palliatieve sedatie’. Deze belangrijke richtlijn over een complexe, veelvoorkomende behandeling is op een aantal cruciale punten aangepast. In dit webinar zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij.

De herziening heeft lang op zich laten wachten, mede door de interne discussie over de vraag of verpleegkundig specialisten ook de indicatiestelling mogen doen. Uiteindelijk is besloten dat alleen artsen de indicatie voor palliatieve sedatie kunnen blijven stellen. 

Beroepsorganisatie V&VN heeft besloten de herziene richtlijn niet te autoriseren en is met een aparte leidraad gekomen. Daarom schuift ook Inge Rinzema, verpleegkundig specialist en voorzitter van de V&VN VS aan om te discussiëren over de vraag hoe verpleegkundig specialisten omgaan met de herziening. 


In dit webinar zullen we uitgebreid ingaan op de belangrijkste herzieningen. Indicatiestelling, uitvoering, maar ook (proactieve) communicatie zullen uitgebreid aan de orde komen. Een cruciale verandering in de richtlijn is dat ook existentieel lijden in de laatste levensfase als refractair symptoom mag worden beschouwd, maar hoe kunnen artsen dit beoordelen?

Ook wordt er stil gestaan bij de verschillende vormen van sedatie, zoals intermitterende sedatie en acute palliatieve sedatie. Al met al een belangrijk webinar die aan de hand van casuistiek aan de deelnemers zal worden gepresenteerd.

Het webinar is interessant voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij palliatieve sedatie, maar is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden, waaronder patiënten en naasten. Het webinar is geaccrediteerd voor ABAN, NAPA, VSR en V&VN voor twee punten en voor de geestelijk verzorgers voor 0.5 punten.

Sprekers zijn internist-oncoloog Sabine Netters en longarts Sander de Hosson. 

Houd mij op de hoogte

nieuws, webinars en meer

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.